چگونه می شود نژاد پرستی و قوم گرایی را در ایران ریشه کن کرد؟
(14.28%) 1
به کمک قانون و مجلس
(57.14%) 4
آموزش و تلویزیون
(14.28%) 1
با گذشت زمان خودبخود ریشه کن می شود
(0%) 0
ایجاد احزاب و NGO های مختلف می توان گروه های مختلف را با هم ادغام کرد
(0%) 0
نامزدهای انتخاباتی از این اهرم برای پیروزی در انتخابات استفاده نکنند
(14.28%) 1
تمام برنامه های بومی سازی را برداریم

تعداد شرکت کنندگان : 7